top of page

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

REKISTERINPITÄJÄ


Jyväskylä Entrepreneurship Society ry
Y-tunnus: 2782070-3
Osoite: Kympinkatu 3C, 40320 Jyväskylä

 

TIETOSUOJA-ASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ


Tietosuojavastaava
Jeanette Ivén

Sähköposti: jeanette@jkles.fi

Spotlightin projektipäällikkö
Jere Hartikainen

Sähköposti: jere.hartikainen@spotlightjkl.fi

 

HENKILÖREKISTERIN NIMI


Jyväskylä Entrepreneurship Society ry:n Spotlight-tapahtuman osallistujarekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tapahtuman kävijämäärän varmistaminen ja osallistujien osallistumisoikeuden vahvistaminen tapahtumapäivänä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 

Tapahtumaan osallistutaan Spotlightin Internet-sivuilla olevalla ilmoittautumiskaavakkeella.

Emme kerää alle 13-vuotiainen henkilöiden henkilötietoja. Jos epäilet, että alle 13-vuotias henkilö on luovuttanut henkilötietojaan rekisteriin, olethan yhteydessä tietosuojavastaavaan, tietosuoja@jkles.fi.

 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT


Täydellinen nimi
Sähköpostiosoite
Oppilaitos
Opintosuunta
Opintojen aloitusvuosi


Nimitietoja käytetään tapahtumapassin luomiseen. yhteystietoja sekä muita tietoja käytetään tapahtumaviestinnässä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN


Rekisterin tiedot on tallennettu EU-alueella toimivan webhotelli-palveluntarjoajan palvelimelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS


Rekisterin tietoihin on pääsy vain rajatulla joukolla yhdistyksen toimihenkilöitä.
Käytetyt salasanat noudattavat tietoturvallisen salasanan periaatteita.
Fyysisestä turvallisuudesta vastaa webhotelli-palveluntarjoaja.
Rekisterin tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA


Osallistujan tiedot säilytetään rekisterissä tapahtuman loppuun asti. Tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä kohtuullisessa ajassa tapahtuman päätyttyä.

PROFILOINTI


Henkilötietoja ei käytetä proflointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Nimi- ja/tai yhteystiedon poistamispyyntö katsotaan tapahtuman osallistumisoikeuden peruuttamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Voit halutessasi rajoittaa yhteystietojesi käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT


Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@jkles.fi tai nella.kauppinen@spotlightjkl.fi.
 

bottom of page