top of page
Search
  • Writer's pictureVieraskynä

Todellisuus on vain omassa päässä – osa 3

Mitä jos mielesi olisi vapaa rajoitteista – rajoittavista ajatuksista, tunteista, uskomuksista, asenteista ja käyttäytymismalleista? Millaista elämäsi silloin olisi? Mitä kaikkea pystyisit tekemään?


Näitä kysymyksiä pohtiessasi saatat todeta, että ihmisyydellä ja ihmismielellä on aina rajansa tai että rajaton mieli on mahdoton ideaali. Tämä uskomus on ensimmäinen rajoitteesi. Vaikka absoluuttiseen rajattomuuteen pääseminen ei olisikaan mahdollista, monet mielen rajoitteista ovat käsiteltävissä ja purettavissa. Käsittely ja purku voi mullistaa oman elämän monella tapaa.


Blogisarjan ensimmäisessä osassa käsittelimme todellisuuden subjektiivista luonnetta ja sitä, kuinka jokainen meistä näkee maailman muun muassa omien kokemusten, ajatusten, emootioiden, kulttuurin, sosiaalisten normien, opittujen asioiden sekä geenien muodostaman “kuplan” läpi. Sarjan toisessa osassa esitimme mallin tämän kuplan ja sen myötä oman todellisuuden muokkaamiseen – toisin sanoen mielen rajoitteiden purkamiseen. Hyppysissäsi olevassa blogisarjamme viimeisessä osassa puolestaan valotamme sitä, mitä mielensisäisten rajoitteiden purkaminen sekä todellisuuden subjektiivisuuden ymmärtäminen voivat tuoda mukanaan.


Ennen kuin sukellamme itse pihviin, haluamme muistuttaa kahdesta asiasta. Ensinnäkin, tekstimme tarjoaa esimerkkejä siitä, millaisia seurauksia ja sovellusmahdollisuuksia todellisuuden subjektiivisuuden ymmärtäminen sekä oman kuplan muokkaaminen voivat tuoda mukanaan. Listamme ei ole kaikenkattava tai jokaisen kohdalla osuva, sillä mielemme ja rajoitteemme ovat erilaisia. Toiseksi, oman mielen työstäminen on elämänmittainen prosessi ja tulosten saavuttaminen voi kestää pitkään. Jos päätät lähteä tälle matkalle, muista olla kärsivällinen. Ajan myötä työ kantaa varmasti hedelmää.


Käsittelemme esimerkkejä kolmella eri tasolla, aloittaen yksilöstä, jatkaen sosiaalisiin suhteisiin ja päättäen koko maailmaan.


Yksilön taso


Yksilön tasolla mielen rajoitteiden purkaminen voi näkyä muun muassa stressin vähenemisenä, itsemyötätunnon ja rohkeuden lisääntymisenä, intuition ja luovuuden kehittymisenä sekä yleisen hyvinvoinnin kohenemisena. Asia ei ole näin ainoastaan teoreettisella tasolla, vaan allekirjoittaneet ovat nähneet vaikutukset voimakkaasti omassa arjessaan.


Moni meistä syyttää stressistä ulkoisia tekijöitä, kuten liiallista työmäärää tai ihmissuhteiden ongelmia. Stressin taustalta kuitenkin löytyy usein tunnetason syitä tai tiedostamattomia uskomuksia, jotka puolestaan pohjautuvat vanhoihin kokemuksiin. Tunnetasolla stressiä voivat aiheuttaa esimerkiksi täydellisyyden tavoittelu, hylätyksi tulemisen tunne, syyllisyyden kokemukset ja anteeksiantamattomuus. Tällaisten tekijöiden tiedostamisen, niiden juurisyiden jäljittämisen sekä käsittelemisen ja hyväksymisen myötä on mahdollista vähentää stressiä omassa arjessaan.


Sama prosessi auttaa myös itsemyötätunnon lisäämisessä. Yksinkertaisesti määriteltynä itsemyötätunto tarkoittaa ystävällistä ja lämminhenkistä suhtautumista itseen niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Kun olet tiedostanut ja käsitellyt nykyisiin käyttäytymismalleihisi liittyvät menneet kokemukset, on helpompaa olla ymmärtäväisempi omaa toimintaa kohtaan. Omien ajatusten tiedostaminen myös auttaa muokkaamaan niitä ystävällisempään muotoon.


Oman mielen syvimpiin kolkkiin kaivautuminen sekä vaatii että kasvattaa rohkeutta. Myös rohkeudessa kyse on ajatusmalleista, joita voi kehittää tiedostamisen, jäljittämisen, hyväksymisen ja uudelleenopettelun prosessilla. Rohkeus näyttäytyy itsensä hyväksymisenä sellaisena kuin on sekä siinä, ettei tarvitse vaivata mieltään muiden mielipiteillä itsestä.


Intuitio tarkoittaa sisäistä tietämistä tai ymmärtämistä, jossa tieto saavutetaan kohteesta suoraan. Siihen kuuluvat vaistot, automaattiset toiminnot ja muut tiedostamattomat prosessit, ja päättelyyn puolestaan kaikki tietoiset kognitiiviset prosessit. Intuitio on aina ensisijainen ja päättely vasta toissijainen – vaikka kuinka pyrimmekin nyky-yhteiskunnassamme hyödyntämään pääosin järkipäättelyä. Omat uskomukset, ennakkokäsitykset ja esimerkiksi toiveajattelu voivat kuitenkin tiedostamatta vaikuttaa intuition toimintaan ja siksi sen kehittämisessä tärkeää on oppia näistä pois. Omien ajatusten ja uskomusten haastamisen lisäksi intuitiota voi kehittää esimerkiksi opettelemalla erottamaan, mistä informaatio tulee ja miten omat tunnereaktiot vaikuttavat informaation oikeellisuuteen. Oikein käytettynä intuitio voi tuottaa päättelyäkin luotettavampaa tietoa.


Samoin kuin uskomukset, ennakkokäsitykset ja liiallinen itsekritiikki häiritsevät intuition toimintaa, ne voivat estää myös luovaa ajattelua. Luovuus on kykyä tuottaa uudenlaisia, käytännöllisiä töitä sekä yhdistellä, kehitellä, kuvitella ja toteuttaa iloa ja tyydytystä tuottavia asioita. Se kukkii silloin, kun pystyy päästämään irti tavoitteista ja tekemisen pakosta, unohtamaan ulkoapäin tulevat ohjeistukset ja muiden mielipiteet sekä olemaan avoin ja ennakkoluuloton hulluimpiakin ideoita kohtaan. Mielen hyvinvointi, rentous ja kokeileva asenne tekevät tilaa uusille ajatuksille ja mielikuvitukselle. Juuri näitä asioita oman mielen työstäminen mahdollistaa. Sanotaan myös, että luovuus alkaa siitä mihin tietäminen päättyy. Kun ymmärrät todellisuuden subjektiivisen luonteen, voit päästää irti objektiivisen tietämisen ajatuksesta ja sen myötä lisätä tilaa luovuudelle.


Todellisuuden subjektiivisuuden ymmärtämisellä sekä oman mielen rajoitteiden purkamisella voi parhaimmillaan kehittää itselleen niin sanotun “abundance”-mindsetin. Se tarkoittaa keskittymistä omassa elämässä oleviin positiivisiin asioihin sekä rajattomiin mahdollisuuksiin, puutteiden ja negatiivisten asioiden sijaan. Tällainen ajattelu lisää kiitollisuutta, luovuutta ja itseluottamusta sekä houkuttelee omaan elämään entistä enemmän mahdollisuuksia, syvempiä ihmissuhteita ja hyvinvointia.Sosiaalinen taso


Usein negatiiviset emotionaaliset mallit näyttäytyvät vain vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Siksi niiden käsittelyllä on merkittävä vaikutus sosiaalisiin suhteisiin. Terveet ajatus-, tunne-, uskomus- ja käyttäytymismallit mahdollistavat syvempien, onnellisempien ihmissuhteiden rakentamisen.


Kun ymmärrät todellisuuden subjektiivisuuden sekä mielensisäisten mallien vaikutuksen, ymmärrät paremmin muita ihmisiä. Opit pohtimaan ja tunnistamaan, mitkä tekijät vaikuttavat toisten ihmisten ajatusten, sanomisten ja käyttäytymisen taustalla. Toisin sanoen voit nähdä, mistä muiden ihmisten kuplat koostuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän käsityksiinsä todellisuudesta. Opit myös ymmärtämään, että toisen ihmisen todellisuus on hänelle täysin totta, aivan kuten oma todellisuutesi on sinulle. Kumpikaan ei ole oikeassa tai väärässä, vaan kumpikin katsoo maailmaa oman kuplansa läpi. Sen ymmärtäminen mahdollistaa todellisen avoimuuden.


Alat nähdä ihmisten läpi, pintaa syvemmälle. Näet heidän ongelmiensa taakse ja voit sen myötä olla heitä kohtaan empaattisempi. Et ota turhaan itseesi heidän sanomisistaan, sillä tunnistat milloin he sanovat ikäviä asioita sitä tiedostamattaan. Toisaalta tunnistat myös piilomotiivit ja sen, milloin ihmiset pyrkivät manipuloimaan sinua.


Tunnistaessasi ihmisten mielensisäiset rajoitteet, opit mukauttamaan omaa käyttäytymistäsi juuri heidän kanssaan käytävään vuorovaikutukseen sopivaksi. Opit myös tukemaan heitä sekä tarvittaessa auttamaan heitä rajoitteiden purkamisessa. Löydät oikeita sanoja ja keinoja entistä paremmin.


Otetaanpa esimerkki. Eräällä ystävällämme on ollut elämänsä aikana useita parisuhteiden alkuja, jotka ovat päättyneet ikävästi. Hiljattain hän alkoi viettää aikaa uuden miehen kanssa, joka viimein vaikutti oikeasti hyvältä tyypiltä. Silti ystävämme otti jatkuvasti eri tilanteissa esille sen, että pelkää miehen ajattelevan hänen tekemisistään jotakin pahaa. Tiedostimme, että ystävämme ajatteluun vaikuttivat hänen aiemmat huonot kokemuksensa ja autoimme häntä huomaamaan saman asian itse. Oleellista oli, ettemme tukeneet hänen spekuloivaa pohdintaansa, vaan autoimme häntä keskittymään miehen todelliseen nykyhetken käyttäytymiseen.


Jossakin vaiheessa oman mielen ja elämän työstäminen voi tuoda mukanaan myös omien ihmissuhteiden kriittisen tarkastelun. Saatat huomata, että jotkut ihmissuhteet ovat enemmän toksisia tai epätasapainoisia kuin molemmin puolin antoisia ja onnellisia. Silloin on syytä miettiä, onko ihmissuhteen väkinäinen ylläpito todella sen arvoista. Itsensä arvostamiseen ja oman hyvinvoinnin kunnioittamiseen kuuluu myös se, että uskaltaa antaa rasittavien ihmissuhteiden hiipua ja niiden ylläpidon sijaan panostaa sellaisiin suhteisiin, jotka todella tekevät hyvää itselle ja toiselle.Maailman taso


Rajoittavien ajatusten, tunteiden, uskomusten, asenteiden ja käyttäytymismallien puhdistaminen on kuin avaisi silmät ensimmäistä kertaa. Koko maailma näyttäytyy uudessa valossa, täynnä uutta ihmeteltävää ja ymmärrettävää. Oma maailmankuva voi mullistua täysin, kun ymmärrät, että todellisuus on paljon muutakin kuin olet aiemmin ajatellut sen olevan.


Et enää sulje pois sellaisia maailmankatsomuksia, jotka eroavat omastasi. Ymmärrät, että niissäkin on monia osuvia elementtejä ja monista niistä voi omaksua itselleen jotakin. Olet avoin oppimaan ja ymmärtämään uutta, ja näkemään tekijöitä erilaisten maailmankatsomusten taustalla. Samoin opit tarkkailemaan erilaisia ilmiöitä useasta eri näkökulmasta sen sijaan, että tuijottaisit putkinäköisesti vain yhtä kulmaa. Et näe enää mustavalkoisesti ainoastaan oikeaa ja väärää tai hyvää ja pahaa.


Kun henkilökohtainen hyvinvointisi ja ymmärryksesi on korkeampi, näet kirkkaammin myös oman roolisi osana suurempaa kokonaisuutta. Ymmärrät luovasi toiminnallasi yhteistä todellisuutta ja opit ottamaan enemmän vastuuta muusta maailmasta. Työstettyäsi omaa mieltäsi tiedostat, mitä annettavaa sinulla on muulle maailmalle ja miten se on suhteessa siihen, mitä haluat omalta elämältäsi.Lopuksi


Todellisuuden subjektiivisuuden ymmärtäminen ja oman mielen rajoitteiden purkaminen tuovat mukanaan paljon hyvää niin yksilön tasolla, sosiaalisissa suhteissa kuin koko maailman tasollakin. Kyse on tasapainon rakentamisesta sen välille, että tunnet itsesi ja uskot itseesi, mutta samalla ymmärrät ja hyväksyt, ettei todellisuutesi ole objektiivinen tai absoluuttinen totuus. Tällöin olet samaan aikaan hyvinvoiva oman todellisuutesi herra, mutta myös avoin kaikkien muiden käsityksille ja rakentamassa jaettua todellisuutta yhdessä muiden kanssa.


Tiedosta. Jäljitä juurisyyt. Hyväksy. Opettele uutta. Valmistaudu elämänmittaiseen matkaan. Parantamalla itseäsi ja omaa mieltäsi, oppimalla pois vanhoista toimintamalleista ja vinoumista sekä laajentamalla tietoisuuttasi luot parempaa maailmaa.


 

Teksti päättää kolmiosaisen blogisarjan, joka käsitteli todellisuuden subjektiivisuutta, mielensisäistä työstämistä sekä oman todellisuuden muokkaamisen seurauksia.


Tekstin takaa löytyy kaksi tietoisuusnavigaattoria ja itsensä kehittäjää. Katarina Mustonen on markkinointitoimisto Byway Communicationsin luova johtaja ja perustaja sekä muutaman vuoden takainen JES:n hallituslainen ja Spotlight-tiimiläinen. Tekstin sisältöä on ollut suunnittelemassa myös markkinoinnin opiskelija ja nykyisen tiimimme yrityssuhdevastaava Joonas Rämö. Mikäli tekstin teema resonoi ja haluat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia aiheen tiimoilta, laita rohkeasti viestiä Katarinalle (+358400572126) tai Joonakselle (+358400269664).


383 views0 comments

コメント


bottom of page