top of page
Search
  • Writer's pictureVieraskynä

Saako töissä olla oma itsensä?


Kuva: Katarina Mustonen / Spotlight 2018

Voiko työaikaa erottaa vapaa-ajasta? Missä menee raja vai onko sitä? Entä miten tämä tulisi huomioida työpaikalla?


Nopeasti ajateltuna kysymykset voivat kuulostaa akateemiselta mutustelulta. Tarkempi pohdiskelu antaa kuitenkin enemmän syitä jatkaa aiheen miettimistä. Elämään kuuluvat ilot ja murheet vaikuttavat niin työpöydän kuin tiskialtaankin ääressä. Olet sama ihminen paikasta riippumatta.


Sopiva työkulttuuri tukee omaa hyvinvointia

Meillä jokaisella on omat mieltymykset siitä, miten töitä haluaisi tehdä. Siksi on tärkeää tunnistaa itselleen sopiva työkulttuuri ja pyrkiä sellaiseen organisaatioon, jossa tämä toteutuu. Anna Sorkolle tällainen organisaatio on teal-tiimi. Anna työskentelee tällä hetkellä markkinointi- ja viestintäasiantuntijana markkinointipalveluita tarjoavassa Avidlyssä, jonka Jyväskylän toimistolla noudatetaan teal-periaatteita.


Mutta mikä ihme on teal ja miksi juuri se sopii Annalle?


Teal-organisaatio on yhteisö, jossa tehdään töitä tasa-arvoisesti ja avoimesti. Muodollisia rooleja ei ole ja työkavereita pyritään ymmärtämään myös ihmisinä mahdollisimman hyvin. Näkökulman keskiössä on kolme peruspilaria:


  • merkityksellisyys

  • tiimi

  • ihmisen huomioiminen kokonaisvaltaisesti


Tealin kokonaisvaltainen ihmiskäsitys on lähellä Annan sydäntä. Hänelle on ollut jo pitkään tärkeää yhdistää työ ja henkilökohtainen elämä. Anna on myös kiinnostunut itsetuntemuksen teemoista. Siksi töiden tekeminen niin oman tiimin kuin asiakkaiden kanssa merkitysperusteisesti ja ihmisläheisesti on kolahtanut oikeaan paikkaan. Vastuuta jaetaan, päätöksiä tehdään yhdessä ja tiimissä kannustetaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin.


Teal on uusi ja varsin kompleksi näkökulma organisaatioiden toimintaan. Syvennytään seuraavaksi tealin kolmeen peruspilariin tarkemmin.


Merkityksellisyys

Organisaatioissa, joissa sovelletaan tealin periaatteita, sitoutumisen ja motivoitumisen ajatellaan lähtevän yhteisestä merkityksestä. Jokaisen työntekijän tulee kokea yhteiset tavoitteet ja toimintatavat merkityksellisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa yhdenmukaisia vastauksia miksi-kysymyksiin.


Tiimi

Toinen keskeinen elementti tealissä on tiimi työskentelyn perusyksikkönä. Optimaalinen teal-tiimin koko on noin 12 henkilöä, mutta hieman pienemmälläkin ryhmällä työskentely onnistuu. Suhteellisen iso tiimi mahdollistaa laajojen ja haastavien ongelmien ratkaisemisen. Olennaista on tiimiläisten tasavertaisuus. Turha hierarkia on karsittu pois, eikä tiimissä kukaan ole korkeammassa asemassa kuin toinen. On vain erilaisia vastuita ja toisiaan täydentäviä osaamisalueita. Toisaalta keskijohdon puuttumisen myötä tiimiläisten itseohjautuvuus on tärkeää. Jokaisen on kyettävä hallitsemaan oman työnsä johtaminen.'


Ihminen kokonaisuutena

Ihmisellä on oman substanssiosaamisen lisäksi muita työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten luovuus, intuitio tai emootiot. Tavoite on hyödyntää ihmisen potentiaali laajemmin. Tämä näkyy myös siinä, kuinka työpaikalla ollaan vuorovaikutuksessa keskenään. Työyhteisössä jaetaan hyvin avoimesti omia henkilökohtaisia asioita omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja mielenkiinnon kohteista. Omaa siviilielämää tai persoonallisuuden piirteitä ei rajata ulos toimistolta, vaan työkavereita halutaan ymmärtää kokonaisuutena. Tämä edellyttää myös valmiutta heittäytyä tiimiin koko persoonallaan.


Työskentely teal-tiimissä edellyttää avointa vuorovaikutusta

Anna korostaa vuorovaikutuksen merkitystä erityisesti päätöksenteon kannalta: ”Teal perustuu siihen, että kaikilla on tieto tehtävän kannalta relevanteista asioista. Kun tehdään yhdessä päätöksiä, jokaisen on oltava ajan tasalla. Siksi tealissä vuorovaikutuksen merkitys korostuu hieman enemmän kuin perinteisissä johtamismalleissa, joissa tieto ja päätökset kuuluvat vahvemmin yksittäisille johtajille.”


Suunnitelmallisuus ja selkeät vastuut ohjaavat toimintaa

Keskijohdon puuttuminen teal-organisaatiosta ei tarkoita, etteikö vastuuta olisi kenelläkään. Jokaiselle tehtävälle tai osa-alueelle on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii asian toteutumisesta. Anna on vastannut esimerkiksi uuden työntekijän rekrytointiprosessin koordinoimisesta, vaikkei se ole varsinaisesti markkinointi- ja viestintäasiantuntijan ensisijainen tehtävä.


Teal on yksi näkökulma muuttuneeseen työelämään

Kuten olet siellä ruudun takana saattanut huomata, teal-organisaatioissa on paljon samoja elementtejä kuin monissa muissa moderneissa organisaatiokulttuureissa. Tiimit, tasa-arvoisuus ja avoimuus ovat tuttuja ilmiöitä. Sen sijaan painotukset näkökulmien välillä vaihtelevat. Toisilla se on oppiminen, tealissä yhteisesti jaettu, merkityksellinen tavoite.


Anna kannustaa miettimään tealin sopivuudessa sinulle ainakin kahta seuraavaa kysymystä:


  1. Kuinka hyvin siedät epävarmuutta?


Tealissa joutuu käsittelemään paljon epävarmuutta itse työskentelyprosessissa, koska menetelmään kuuluu uusien kokeilujen tekeminen ennakkoluulottomasti. Esimerkiksi puolitoista vuotta sitten Annan tiimistä jäi pois henkilö, joka omasi paljon tietoa myynnistä ja talousasioista. Nyt muu tiimi joutui opettelemaan syvällisemmin näihin liittyviä asioita. Kun tiimillä on yhteinen vastuu yksikön tuloksesta, heidän on täydennettävä omaa osaamistaan taloushallinnosta henkilöstömuutoksen johdosta.


2. Miten hyvin osaat arvioida omaa onnistumistasi?


Kun ei ole esimiestä antamassa sinulle palautetta tai suoria ohjeistuksia, sinun on itse ja tiimin kanssa arvioitava onnistumisesi. Ideaalitilanteessa mittareina käytetään tiimin yhdessä laatimia laadullisia tavoitteita. Mitä selkeämpi yrityksen tai asiakkaan käsitys tavoitellusta merkityksellisyydestä, purposesta on, sitä paremmin mittaaminen onnistuu. Realismi on kuitenkin käytännössä sitä, että taloudellisia ja määrällisiäkin tavoitteita huomioidaan rinnalla. Joka tapauksessa taito arvioida omaa työskentelyä itsenäisesti on hyödyksi oman jaksamisen ja itseohjautuvuuden kannalta.


Itselleen sopivan organisaation tai työkulttuurin löytäminen ei tapahdu yhdessä yössä. Siksi on hyvä pohtia jo opintojen alkuvaiheesta lähtien omia toimintatapojaan ja vastaavasti tutustua erilaisiin työkulttuureihin.

143 views
bottom of page